Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Дацкiв Вiктор Йосифович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.03.2019
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут полiграфiчної промисловостi iм. Т.Г. Шевченка" Корпоративне пiдприємство" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
02477019
5. Міжміський код та телефон, факс
0322459552 0322459552
6. Електронна поштова адреса
inpolshevch@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 0 д/в
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці instytutimshevchenka.informs.net.ua в мережі Інтернет 25.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.03.2019 звільнено член правлiння, головний бухгалтер Мельник Марiя Ярославiвна 0 0
Зміст інформації:
Посадову особу виведено зi складу правлiння у зв'язку iз звiльненням на пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "УНДIП iм. Т.Г. Шевченка». Протокол №106 засiдання правлiння АТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 25.03.2019р.
25.03.2019 призначено член правлiння, головний бухгалтер Роїк Любов Євстахiївна 0 0
Зміст інформації:
Посадову особу призначено до складу правлiння на пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "УНДIП iм. Т.Г. Шевченка» строком на 5 рокiв. Протокол №106 засiдання правлiння АТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 25.03.2019р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.