Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Дацкiв Вiктор Йосифович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2013
(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут полiграфiчної промисловостi iм. Т.Г. Шевченка" Корпоративне пiдприємство" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02477019
1.4 Місцезнаходження емітента
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 4
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
0322421525 0322421525
1.6 Електронна поштова адреса емітента
inpolshevch@ ukr.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 25.04.2013
(дата)
2.2. Повідомлення 80 Бюлетень Цiннi папери України 26.04.2013
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці instytutimshevchenka.informs.net.ua в мережі Інтернет 25.03.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2013 призначено член правлiння Гермак Андрiй Степанович КА 001357
29.06.1995 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi протоколу засiдання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Наказ (Рiшення) № 153 вiд 24.04.2013013 року, Протокол № 152. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2013 призначено член правлiння Яцик Олександра Петрiвна КВ 869171
24.03.2002 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi протоколу засiдання ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя". Наказ (Рiшення) № 153 вiд 24.04.2013 року, протокол № 152. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.