Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння       Дацкiв Вiктор Йосифович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 03.03.2014
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут полiграфiчної промисловостi iм. Т.Г. Шевченка" Корпоративне пiдприємство" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 4
4. Код за ЄДРПОУ
02477019
5. Міжміський код та телефон, факс
0322421525 0322421525
6. Електронна поштова адреса
inpolshevch@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2014
(дата)
2. Повідомлення 71 Бюлетень Цiннi папери України 16.04.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці instytutimshevchenka.informs.net.ua в мережі Інтернет 14.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2014 звільнено член правлiння Яцик Олександра Петрiвна КВ 869171
21.03.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi Протоколу № 26 вiд 14.04.2014р. посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
14.04.2014 призначено член правлiння Мельник Марiя Ярославiвна КА 839737
08.06.1998 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України
0
Зміст інформації:
Змiни стались на пiдставi Протоколу № 26 вiд 14.04.2014р. посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.