Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Дацкiв Вiктор Йосифович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Український науково-дослiдний iнститут полiграфiчної промисловостi iм. Т.Г. Шевченка" Корпоративне пiдприємство" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79026, м. Львiв, Володимира Великого, 4
4. Код за ЄДРПОУ
02477019
5. Міжміський код та телефон, факс
0322459552 0322459552
6. Електронна поштова адреса
inpolshevch@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 94 Вiдомостi НКЦПФР 18.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці instytutimshevchenka.informs.net.ua в мережі Інтернет 16.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2018 припинено повноваження член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р.
16.05.2018 припинено повноваження член наглядової ради Денисюк Наталiя Миколаївна 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р.
16.05.2018 припинено повноваження член наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р.
16.05.2018 обрано член наглядової ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 20 рокiв. Освiта - вища. Обрано на 3 роки.
16.05.2018 обрано член наглядової ради Мельник Дмитро Сергiйович 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 27 рокiв. Освiта - вища. Обрано на 3 роки.
16.05.2018 обрано член наглядової ради Мiнакова Лєля Валерiївна 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 25 рокiв. Освiта - вища. Обрано на 3 роки.
16.05.2018 обрано незалежний член наглядової ради Старчевiч Тетяна Леонiдiвна 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 23 роки. Освiта - вища. Обрано на 3 роки.
16.05.2018 обрано незалежний член наглядової ради Карасьова Вiкторiя Валентинiвна 0 0
д/в
0
Зміст інформації:
Особа згоди про розкриття своїх даних не надала. Змiни стались на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонера Протокол №67/19 вiд 16.05.2018р. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 37 рокiв. Освiта - вища. Обрано на 3 роки.